گیاه Allium oleraceum

Allium oleraceum
-
2
L.
Field Garlic
3
Alliaceae

عکس

0.6
0.05
-
پیاز
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، حشرات، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه
گل

سایر موارد استفاده

دورکننده