گیاه Alnus cordata

Alnus cordata
-
0
Desf.
Italian Alder
0
Betulaceae
A. cordifolia.

عکس

25
8
خزان کننده
درخت
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین
پیشگام (احیای زمین)