گیاه Alnus hirsuta

Alnus hirsuta
-
0
(Spach.)Rupr.
-
0
Betulaceae
A. sibirica. A. tinctoria.

عکس

18
0
خزان کننده
درخت
-
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب
ماده رنگ