گیاه Alnus incana

Alnus incana
-
0
(L.)Moench.
Grey Alder
0
Betulaceae
Betula alnus incana.

عکس

18
5
خزان کننده
درخت
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

سایر موارد استفاده

احیای خاک
پیشگام (احیای زمین)
تانین
چوب