گیاه Alnus japonica

Alnus japonica
-
1
(Thunb.)Steud.
Japanese Alder
0
Betulaceae

عکس

22
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

سرطان

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب
ماده رنگ