گیاه Alnus maritima

Alnus maritima
-
0
(Marsh.)Muhlenb.
Seaside Alder
0
Betulaceae

عکس

9
0
خزان کننده
درخت
-
نه
بله
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
بله
-
-
-

سایر موارد استفاده

چوب
زیست توده