گیاه Alnus rubra

Alnus rubra
-
2
Bong.
Red Alder
4
Betulaceae
A. oregona.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

اشتها آور
پوست
تب بر
سیتواستاتیک
ضد درد
قابض
مخفف سل
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی معده
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره
گل

سایر موارد استفاده

بادشکن
پرچین
پیشگام (احیای زمین)
تانین
تثبیت خاک
چوب
زغال چوب
سوخت
ماده رنگ