گیاه Alnus serrulata

Alnus serrulata
-
2
(Aiton.)Willd.
Smooth Alder
0
Betulaceae
Betula serrulata.

عکس

4.5
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
بله
آفتاب کامل
متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
نه
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

چشمی
قابض
قی آور
مدر، ادرارآور
مسهل (شدید)

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک