گیاه Amaranthus blitum

Amaranthus blitum
-
1
L.
Slender Amaranth
4
Amaranthaceae
A. blitum. L.

عکس

1
0
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

بذر
برگ
رنگ خوراکی

سایر موارد استفاده

ماده رنگ