گیاه Amaranthus cruentus

Amaranthus cruentus
تاج خروس خون فام، تاج خروس قرمز
0
L.
Purple Amaranth
4
Amaranthaceae
A. hybridus cruentus. Thell.

عکس

2
0
-
یکساله
-
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
یک پایه
باد، خودگشنی
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

بذر
برگ
رنگ خوراکی

سایر موارد استفاده

ماده رنگ