گیاه Amelanchier laevis

Amelanchier laevis
-
1
Wiegand.
Allegheny Shadberry
5
Rosaceae
A. canadensis. non (L.)Medik. A. confusa.

عکس

9
6
خزان کننده
درختچه
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
خیر
-
-

استفاده دارویی

متفرقه

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب