گیاه Amorpha fruticosa

Amorpha fruticosa
نیلک
0
L.
False Indigo
3
Leguminosae

عکس

4.5
0
خزان کننده
درختچه
متوسط
بله
بله
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

بادشکن
تثبیت خاک
تختخواب و ملافه ان
حشره کش
دورکننده
روغن غیر خوراکی
ماده رنگ