گیاه Ampelopsis brevipedunculata

Ampelopsis brevipedunculata
مو چسب
2
(Maxim.)Trautv.
Porcelain Berry
2
Vitaceae
A. heterophylla amurensis. Cissus brevipedunculata.

عکس

20
0
خزان کننده
بالا رونده
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد ورم

استفاده خوراکی

برگ
میوه