گیاه Ampelopsis humulifolia

Ampelopsis humulifolia
-
0
Bunge.
-
2
Vitaceae
Cissus davidiana. Vitis davidiana.

عکس

6
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ
میوه