گیاه Ampelopsis japonica

Ampelopsis japonica
-
2
(Thunb.)Makino.
-
0
Vitaceae
A. serjaniifolia. Bunge. Paullina japonica. Vitis serjaniifolia.

عکس

0
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
تب بر
تصفیه کننده (خون)، سم زدایی از خون
ضد باکتری
ضد درد
ضد قارچ