گیاه Andropogon gerardii

Andropogon gerardii
-
1
Vitman.
Big Bluestem
0
Gramineae

عکس

2
2
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

ضد درد، مسکن درد
ضد نفخ
مدر، ادرارآور