گیاه Anemone canadensis

Anemone canadensis
-
2
L.
Canadian Anemone
0
Ranunculaceae

عکس

0.6
0.3
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
برطرف کننده گرفتگی صدا
چشمی
ضد کرم
قابض
قابض خونریزی