گیاه Anemone narcissiflora

Anemone narcissiflora
-
0
L.
-
1
Ranunculaceae

عکس

0.6
0.5
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه