گیاه Anemone nikoensis

Anemone nikoensis
-
0
Maxim.
-
1
Ranunculaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
حشرات
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ