گیاه Anemone obtusiloba

Anemone obtusiloba
-
1
D.Don.
-
0
Ranunculaceae

عکس

0.3
0
-
چندساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
بله
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
چشمی
ضد روماتیسم
قی آور