گیاه Aphananthe aspera

Aphananthe aspera
-
0
(Thunb.)Planch.
-
2
Ulmaceae
Celtis muka. Homoioceltis aspera. Prunus aspera.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
سمباده
فیبر
کاغذ