گیاه Aquilegia flabellata

Aquilegia flabellata
-
0
Siebold.&Zucc.
Fan Columbine
3
Ranunculaceae

عکس

0.3
0.2
-
چندساله
-
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
چای
گل

سایر موارد استفاده

انگل کش