گیاه Araucaria araucana

Araucaria araucana
کاج مطبق
1
(Molina.)K.Koch.
Monkey Puzzle Tree
5
Araucariaceae
A. imbricata. Pinus araucana.

عکس

30
15
همیشه سبز
درخت
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
باد
نه
نه
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم

استفاده خوراکی

بذر

سایر موارد استفاده

بادشکن
چوب
رزین