گیاه Arbutus andrachne

Arbutus andrachne
-
0
L.
Grecian StrawberryTree
3
Ericaceae

عکس

6
6
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
بله
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل

سایر موارد استفاده

پرچین
چوب