گیاه Arbutus arizonica

Arbutus arizonica
-
1
(A.Gray.)Sarg.
Arizona Maderone
3
Ericaceae

عکس

15
0
همیشه سبز
درخت
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

میوه

سایر موارد استفاده

چوب
زغال چوب