گیاه Arbutus canariensis

Arbutus canariensis
-
0
Veill. ex Duhamel.
Canary Madrona
2
Ericaceae

عکس

10
0
همیشه سبز
درخت
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه