گیاه Arctostaphylos nevadensis

Arctostaphylos nevadensis
-
1
Gray.
Pine-Mat Manzanita
2
Ericaceae
A. parviflora. Uva-ursi nevadensis.

عکس

0.1
1
همیشه سبز
درختچه
متوسط
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
زنبور ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده دارویی

پوست
قابض

استفاده خوراکی

بذر
میوه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ