گیاه Argemone albiflora

Argemone albiflora
-
1
Hornem.
White Prickly Poppy
0
Papaveraceae
A. alba.

عکس

1.5
0.45
-
یکساله
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
-
بله
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پوست
قی آور
مسهل (شدید)
نرم کننده بافت های تحریک شده (به خصوص غشاهای مخاطی)