گیاه Arisarum vulgare

Arisarum vulgare
-
0
Targ-Tozz.
Friar's Cowl
2
Araceae

عکس

0.45
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
یک پایه
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین