گیاه Aristolochia kaempferi

Aristolochia kaempferi
-
2
Willd.
-
0
Aristolochiaceae
A. lineata. Hocquartia kaempferi.

عکس

1
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

سیتوتوکسیک، سلول کش
قفسه سینه