گیاه Aristolochia macrophylla

Aristolochia macrophylla
-
1
Lam.
Pipevine
0
Aristolochiaceae

عکس

7
0
-
بالا رونده
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
بله
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

آنتی سپتیک، گندزدا
ضد تومور