گیاه Aristolochia rotunda

Aristolochia rotunda
-
2
L.
Snakeroot
0
Aristolochiaceae

عکس

0.6
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

بهبود دهنده زخم
سقط آور
ضد سرفه
ضد کرم، کرم کش
قاعده آور
قفسه سینه
مدر، ادرارآور