گیاه Arjona patagonica

Arjona patagonica
-
0
Decne.
Macachi
2
Santalaceae
A. tuberosa. non Cav.

عکس

0.2
0
-
چندساله
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

ریشه