گیاه Armeria maritima

Armeria maritima
آرمریا
1
(Mill.)Willd.
Sea Thrift
2
Plumbaginaceae
A. elongata. A. vulgaris. Statice armeria. S. maritima.

عکس

0.1
0.15
همیشه سبز
چندساله
کند
بله
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
بله
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
زنبور ها، مگس ها، سوسک ها، بال پولکداران
بله
بله
خیر
-
تحمل قرار گرفتن در معرض باد

استفاده خوراکی

برگ
ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین