گیاه Asarum dilatatum

Asarum dilatatum
-
0
Maekawa.
-
2
Aristolochiaceae

عکس

0
0
-
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه