گیاه Asarum europaeum

Asarum europaeum
-
2
L.
Asarabacca
0
Aristolochiaceae

عکس

0.1
0.5
همیشه سبز
چندساله
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
بله
نر و ماده
مگس ها، خودگشنی
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

عطسه آور، بازکننده مجرای بینی
عطسه آور، محرک ترشح مخاط بینی
قی آور
محرک
محرک تعریق
مسهل قوی (نه به اندازه مسهل شدید)
مقوی، تونیک

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین
ماده رنگ