گیاه Asarum shuttleworthii

Asarum shuttleworthii
-
0
Britton.&Baker.
-
2
Aristolochiaceae

عکس

0.1
0.25
همیشه سبز
چندساله
-
بله
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
مگس ها
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

ادویه

قسمت مورد استفاده

ریشه

سایر موارد استفاده

پوشش زمین