گیاه Asplenium ruta-muraria

Asplenium ruta-muraria
-
2
L.
Wall Rue
0
Polypodiaceae

عکس

0.1
0.15
همیشه سبز
سرخس
کند
نه
نه
نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
قلیایی
نه
بله
خاک مرطوب
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

برطرف کننده انسداد مجاری بدن
چشمی
خلط آور
قابض
قاعده آور