گیاه Aster kantoensis

Aster kantoensis
-
0
Kitam.
-
2
Compositae
A. altaicus. non Willd. A. hispidus isochaeta.

عکس

0.5
0
-
یکساله/دوسالانه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ
گل