گیاه Athyrium niponicum

Athyrium niponicum
-
0
(Mett.)Hance.
Painted Fern
1
Polypodiaceae

عکس

0.3
0.3
-
سرخس
-
نه
نه
سایه کامل، نیمه سایه
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب، خاک تر (باتلاقی)
بله
-
-
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

برگ