گیاه Azara microphylla

Azara microphylla
-
0
Hook.f.
-
1
Flacourtiaceae

عکس

6
5
همیشه سبز
درختچه
کند
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
نه
-
نر و ماده
-
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل