گیاه Azorina vidalii

Azorina vidalii
-
0
(H.C.Watson.)Feer.
-
3
Campanulaceae

عکس

0.3
0.25
همیشه سبز
درختچه
-
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
حشرات
نه
نه
بله
-
-

استفاده خوراکی

برگ