گیاه Berchemia lineata

Berchemia lineata
-
1
DC.
-
2
Rhamnaceae
Rhamnus lineatus.

عکس

5
0
خزان کننده
بالا رونده
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

تب بر

استفاده خوراکی

میوه