گیاه Betula alnoides

Betula alnoides
-
1
Buch.-Ham. ex D.Don.
-
2
Betulaceae
B. acuminata.

عکس

40
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پادزهر

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها

سایر موارد استفاده

چوب
کاغذ