گیاه Betula lenta

Betula lenta
-
3
L.
Cherry Birch
4
Betulaceae
B. carpinifolia.

عکس

24
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
بله
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

التهاب زا
ضد التهاب
ضد درد، مسکن درد
ضد کرم
قابض
محرک
محرک تعریق
مدر، ادرارآور

استفاده خوراکی

ادویه
پوست داخلی درخت و درختچه ها
چای
شیره
شیرین کننده

قسمت مورد استفاده

برگ

سایر موارد استفاده

اسانس
تانین
چوب
سوخت