گیاه Betula nigra

Betula nigra
-
2
L.
River Birch
3
Betulaceae

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
سریع
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
نه
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
-

استفاده دارویی

پماد محافظ و ترمیم کننده پوست
مدر، ادرارآور
مقوی معده

استفاده خوراکی

شیره
شیرین کننده

سایر موارد استفاده

تثبیت خاک
چوب
نوعی جارو