گیاه Betula platyphylla

Betula platyphylla
-
2
Sukachev.
White Birch
2
Betulaceae
B. verrucosa platyphylla.

عکس

20
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
تحمل بادهای قوی

استفاده دارویی

سرطان
ضد التهاب
ضد قارچ
مقوی، تونیک

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره