گیاه Betula populifolia

Betula populifolia
-
1
Marshall.
Grey Birch
2
Betulaceae

عکس

12
0
خزان کننده
درخت
سریع
نه
نه
آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)، سنگین
بله
بله
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
-
یک پایه
باد
نه
نه
-
-
عدم تحمل باد

استفاده دارویی

قابض

استفاده خوراکی

پوست داخلی درخت و درختچه ها
شیره

سایر موارد استفاده

پیشگام (احیای زمین)
چوب
زغال چوب