گیاه Billardiera longiflora

Billardiera longiflora
-
0
Labill.
Appleberry
2
Pittosporaceae

عکس

2.4
0
همیشه سبز
بالا رونده
کند
بله
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی
نه
نه
خاک مرطوب
بله
-
نر و ماده
-
نه
نه
-
-
-

استفاده خوراکی

میوه

قسمت مورد استفاده

گل