گیاه Boehmeria malabarica

Boehmeria malabarica
-
0
Wedd.
-
0
Urticaceae

عکس

4
0
خزان کننده
درختچه
-
نه
نه
نیمه سایه، آفتاب کامل
سبک (شنی)، متوسط (لوم)
نه
نه
اسیدی، خنثی، قلیایی
نه
نه
خاک خشک، خاک مرطوب
بله
خیر
دو پایه
-
نه
نه
-
-
-

سایر موارد استفاده

فیبر